Naprawa sklepie ukowych z cegy

kotwienie ukowe


 1. Zaznaczy linie, w odpowiednich odstpach od spodu uku, na ktrych zostan zainstalowane kotwy.

 2. Wywierci otwory pilotaowe o rednicy 12 mm (13 – 14 mm w zalenoci od materiau) na wymagan gboko i w wymaganych odstpach usytuowane na zaznaczonych wczeniej liniach. Otwory powinny by odchylone od poziomu o kt okoo 600 w prawo lub lewo od zaznaczonej linii. Kolejne otwory odchylone naprzemiennie.

 3. Wyczyci otwory i dokadnie spuka wod. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet.

 4. Wymaganej dugoci kocwk przeduajc o rednicy 12 mm zaoy na pistolet. Pompowa zapraw a wypeni kocwk, wkrci w ni odpowiedniej dugoci kotw CemTie.

 5. Woy kocwk na pen gboko do otworu i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotw. Utrzymywa cinienie zaprawy aby wypenia wszystkie szczeliny.

 6. Jeli uk jest w zym stanie kotwy powinny by instalowane partiami. Po kadej partii kotwy pozostawi na 24 godziny aby zaprawa w zainstalowanych kotwach zwizaa.

 7. Po 24 godzinach kontynuowa zakadanie nastpnej partii.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. odstpy pomidzy kolejnymi liniami kotew wynosz 450 mm,

 2. odstpy pomidzy kolejnymi kotwami CemTie na jednej linii wynosz 450 mm,

 3. jeli uk jest w zym stanie i/lub wystpuj lune cegy kotwy instalowa partiami. W przypadku tym powinno zosta rozwaone uycie dodatkowych kotew celem stabilizacji cegie przed zakadaniem pierwszej partii kotew waciwych. W zalenoci od stanu uku mona uy w tym celu kotwy DryFix.

Naprawa sklepie ukowych z cegy

Belki ukowe


 1. Wyku lub wyci szczeliny dla prtw HeliBar od spodu uku na okrelon gboko w wymaganych odstpach.

 2. Wywierci otwory pilotaowe o rednicy 12 mm (13 – 14 mm w zalenoci od materiau) na wymagan gboko i w wymaganych odstpach usytuowane w szczelinach wycitych dla prtw HeliBar. Otwory powinny by odchylone od poziomu o kt okoo 600 od szczeliny w prawo lub lewo. Kolejne otwory odchylone naprzemiennie.

 3. Wyczyci otwory i dokadnie spuka wod. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet.

 4. Wymaganej dugoci kocwk przeduajc o rednicy 12 mm zaoy na pistolet. Pompowa zapraw a wypeni kocwk, wkrci w ni odpowiedniej dugoci kotw CemTie.

 5. Woy kocwk na pen gboko do otworu i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotw. Utrzymywa cinienie zaprawy aby wypenia wszystkie szczeliny. Kocwk kotwy pozostawi wystajc w szczelinie wycitej dla prtw HeliBar.

 6. Oczyci wystajc kocwk kotwy z zaprawy i pozostawi na 24 godziny aby zaprawa stwardniaa.

 7. Po 24 godzinach wyczyci szczeliny wycite dla prtw HeliBar i dokadnie spuka wod.

 8. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 10 mm (w przyblieniu) w gb szczeliny. Wepchn pierwszy prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 9. Wstrzykn kolejn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 10 mm (w przyblieniu). Wepchn kolejny prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 10. Kontynuowa zakadanie prtw (jak w punkcie 9 powyej) do uzyskania wymaganej iloci prtw.

 11. Zagi kocwki kotew CemTie do szczeliny rwnolege do zainstalowanych prtw HeliBar, naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prtw i kotew.

UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny powinna wynosi od 65 do 75 mm,

 2. instalowa po 4 prty HeliBar w szczelinie,

 3. odstpy pomidzy kolejnymi szczelinami wynosz 450 mm,

 4. odstpy pomidzy kolejnymi kotwami CemTie w jednej szczelinie wynosz 450 mm,

 5. jeli prty maj by przeduany w jeden odcinek stosowa czenie na zakadk 500 mm poczenia na kolejnych prtach przesuwa wzgldem siebie.

Naprawa sklepie ukowych z cegy

mocowanie ukowej belki wzmacniajcej


Belk ukow konstruowa jak pokazano w standardzie HB-15. W celu uzyskania lepszego rozoenia napre w supie kocwki prtw HeliBar powinny by rozdzielone w miejscu zamocowania w supie.


 1. Wyci szczelin dla prtw HeliBar w d od miejscu przejcia uku w sup. Wywierci otwory pilotaowe o rednicy 12 mm (13 – 14 mm w zalenoci od materiau) na wymagan gboko w linii prtw 1 (grny prt) i 4 (dolny prt), otwory powinny by skierowane lekko w gr i d aby kt zawarty midzy nimi wynosi okoo 300.

 2. Wywierci otwory pilotaowe o rednicy 12 mm (13 – 14 mm w zalenoci od materiau) na wymagan gboko dla prtw 2 i 3 (prty rodkowe), otwory powinny by odchylone od linii wzmocnienia o okoo 300 w prawo dla jednego prta i lewo dla drugiego (aby kt zawarty midzy nimi wynosi okoo 600).

 3. Wyczyci otwory i dokadnie spuka wod. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet. Wymaganej dugoci kocwk przeduajc o rednicy 12 mm zaoy na pistolet. Pompowa zapraw a wypeni kocwk. Woy kocwk na pen gboko do otworu i pompowa zapraw. Utrzymywa cinienie zaprawy aby wypenia wszystkie szczeliny. Wygi prty HeliBar do odpowiedniego ksztatu i woy koce na pen gboko do otworw wypenionych zapraw. Kontynuowa mocowanie prtw wedug HB-15.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko otworw wynosi 450 mm,

Naprawa sklepie ukowych z cegy

Naprawa pkni 1. Wyku lub wyci szczeliny o szerokoci 10 mm dla prtw w spoinach od spodu uku.

 2. Wywierci otwory pilotaowe o rednicy 12 mm (13 – 14 mm w zalenoci od materiau) na wymagan gboko na kocach szczelin.

 3. Wyczyci otwory i dokadnie spuka wod. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet. Wymaganej dugoci kocwk przeduajc o rednicy 12 mm zaoy na pistolet. Pompowa zapraw a wypeni kocwk, woy kocwk na pen gboko do otworu i pompowa zapraw. Utrzymywa cinienie zaprawy aby wypenia wszystkie szczeliny.

 4. Zmieni kocwk pistoletu i wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 10 mm (w przyblieniu) w gb szczeliny. Wygi prt do odpowiedniego ksztatu i wepchn kocwk prta HeliBar w otwr wypeniony zapraw na pen gboko, reszt prta uoy w szczelinie

 5. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

  UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny powinna wynosi okoo 45 mm,

 2. odstpy pomidzy kolejnymi wzmocnieniami wynosz 450 mm,

 3. prty powinny by zamocowane na odcinkach 500 mm po kadej ze stron pknicia. Jeli nie jest to moliwe kocwki prtw zagi i zamocowa w otworach w murze.

Naprawa sklepie ukowych z cegy

kotwienie lunych cegie


 1. Zlokalizowa i zaznaczy lune cegy ktre naley przymocowa.

 2. Wywierci otwory pilotaowe o rednicy 12 mm (13 – 14 mm w zalenoci od materiau) na wymagan gboko w rodku kadej zaznaczonej cegy.

 3. Wyczyci otwory i dokadnie spuka wod. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet.

 4. Wymaganej dugoci kocwk przeduajc o rednicy 12 mm zaoy na pistolet. Pompowa zapraw a wypeni kocwk, wkrci w ni odpowiedniej dugoci kotw CemTie.

 5. Woy kocwk na pen gboko do otworu i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotw. Utrzymywa cinienie zaprawy aby wypenia wszystkie szczeliny.

 6. Pozostawi na 24 godziny aby zaprawa zwizaa.

 7. Zaspoinowa przytwierdzone cegy uywajc zaprawy HeliBond i pistoletu z odpowiedni kocwk.

 8. Jeli wystpuje dua ilo lunych cegie powinny zosta one podparte na czas instalacji kotew.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. dugo na ktrej kotwy powinny by zamocowane w zdrowym murze wynosi minimum 70 mm.

Naprawa sklepie ukowych z cegy

kotwienie poprzeczne


 1. Zaznaczy pooenie kotew na licu uku.

 2. Wywierci otwory pilotaowe o rednicy 12 mm (13 – 14 mm w zalenoci od materiau) na wymagan gboko w zaznaczonych miejscach.

 3. Wyczyci otwory i dokadnie spuka wod. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet.

 4. Wymaganej dugoci kocwk przeduajc o rednicy 12 mm zaoy na pistolet. Pompowa zapraw a wypeni kocwk, wkrci w ni odpowiedniej dugoci kotw CemTie.

 5. Woy kocwk na pen gboko do otworu i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotw. Utrzymywa cinienie zaprawy aby wypenia wszystkie szczeliny.

 6. Jeli wystpuje dua ilo lunych cegie naley kotwy instalowa partiami. Po kadej partii przerwa instalacj na 24 godziny aby zaprawa zwizaa.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. stosowa odstpy pionowe i poziome 450 mm,

 2. kotwy powinny by zamocowane poza jakimkolwiek pkniciem na odcinku minimum 200 mm,

 3. kotwy o dugoci 1 metra powinny zapewnia waciwy efekt w wikszoci przypadkw.