Naprawa pęknięć lokalnych


 1. W poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny w wymaganych odstępach i na określoną głębokość.

 2. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.

 3. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 10 mm.

 4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny.

 5. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 10 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu.

 6. Wyrównać powierzchnię spoiny.

 7. Zwilżać spoinę co pewien czas.

 8. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku.

 2. HeliBar co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę.

 3. Pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły).

 4. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku (rys. A) HeliBar powinien być prowadzony min 100mm wokół naroża i zostać zamocowany w przylegającej ścianie.

 5. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu.

Naprawa pęknięć w murach warstwowych blisko naroży


 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych.

 2. Wyczyścić szczeliny i spłukać wodą.

 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond w głąb szczeliny.

 4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 6. Zwilżać okresowo.

 7. Wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając gotowym do wykończenia.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny wynosi 25 mm,

 2. pionowe odstępy między kolejnymi prętami wynoszą 450 mm (6 warstw cegieł),

 3. pręt HeliBar powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pęknięcia,

 4. jeśli pęknięcie występuje w odległości 300 mm lub mniejszej od naroża pręt powinien być zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyległej ścianie.

Naprawa pęknięć w pobliżu naroży ścian

naprawa murów warstwowych za pomocą kotew CemTie 1. Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na zewnętrznej stronie ściany.

 2. Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 12 mm (13-14 mm zależnie od materiału) w ścianie zewnętrznej na wymaganą głębokość.

 3. Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą.

 4. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.

 5. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę.

 6. Wkręcić odpowiedniej długości kotwę CemTie w końcówkę pistoletu.

 7. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie.

 8. Wykończyć końcówkę otworu.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. kotwy CemTie instalować w odstępach pionowych 450 mm,

 2. kotwy powinny być zamocowane w ścianie na odcinku minimum 500 mm poza pęknięciem,

 3. kotwy powinny być zainstalowane w środkowej części przekroju ściany,

 4. jeśli pęknięcia występują na obydwu elewacjach rozważyć użycie prętów HeliBar dookoła narożnika,

 5. jeśli w powyższej sytuacji zakładamy tylko kotwy CemTie powinny być one ułożone naprzemiennie.

Naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych


 1. Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną głębokość. W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny.

 2. Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą.

 3. Do końca szczeliny wprowadzić zaprawę HeliBond o grubości ok. 15 mm.

 4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny.

 5. Wprowadzić następną warstwę zaprawy cementowej pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu.

 6. Wyrównać powierzchnię spoiny.

 7. Zwilżać spoinę co pewien czas.

 8. Uzupełnić wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. Głębokość szczeliny 35 do 40 mm plus grubość tynku (plus grubość tynku)

 2. HeliBar co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę.

 3. Pionowy rozstaw prętów 450 mm (6 warstw cegły).

 4. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od naroża budynku (rys. A) HeliBar powinien być prowadzony min 100mm wokół naroża i zostać zamocowany w przylegającej ścianie.

 5. W przypadku pęknięcia w odległości mniejszej niż 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien być zagięty i zamocowany w ościeżu.

Naprawa pęknięć – zszywanie krzyżowe murów pełnych 1. Wywiercić otwory o średnicach 13 – 14 mm pod wymaganym kątem na określoną głębokość.

 2. Wyczyścić odkurzaczem otwory i dokładnie zmoczyć wodą - kontynuować do momentu gdy woda wypływająca z otworu będzie czysta.

 3. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pojemnik pistoletu.

 4. Nałożyć na pistolet końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm i pompować zaprawę do momentu jej wypełnienia.

 5. Odpowiedniej długości CemTie wkręcić w końcówkę pistoletu.

 6. Wsadzić końcówkę w otwór na pełną głębokość i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie pręta wraz z zaprawą.

 7. Wypełnić końcówki otworów pozostawiając gotowymi do wykończenia.


UWAGI.

Metoda ta jest zazwyczaj używana do naprawy pęknięć w murach pełnych otynkowanych gdzie trudno jest ukryć naprawę (np. tynk z obrzutką kamienną)

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. pręty CemTie instaluje się prostopadle do powierzchni pęknięcia (np. poziomo w przypadku pęknięć pionowych i pionowo w przypadku pęknięć poziomych),

 2. pręt CemTie powinien zaczynać się minimalnie w odległości 225 mm od pęknięcia,

 3. kąt wiercenia powinien być tak dobrany aby pręt przechodził przez pęknięcie w środkowej części muru,

 4. pręty powinny być instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pęknięcia w odstępach 225 mm mierzonych wzdłuż pęknięcia.

Naprawa pęknięć w murach pełnych blisko naroży


 1. Wykuć lub wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych.

 2. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą.

 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond w głąb szczeliny.

 4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 6. Zwilżać okresowo.

 7. Wypełnić ewentualne nierówności pozostawiając gotowym do wykończenia.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny wynosi 35 mm,

 2. pionowe odstępy między kolejnymi prętami wynoszą 450 mm (6 warstw cegieł),

 3. pręt HeliBar powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pęknięcia,

 4. jeśli pęknięcie występuje w odległości 300 mm lub mniejszej od naroża pręt powinien być zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przyległej ścianie.

Naprawa pęknięć w pobliżu naroży ścian

naprawa murów pełnych za pomocą kotew CemTie


 1. Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na zewnętrznej ścianie.

 2. Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 12 mm (13-14 mm zależnie od materiału) w ścianie zewnętrznej na wymaganą głębokość.

 3. Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą.

 4. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.

 5. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę.

 6. Wkręcić odpowiedniej długości kotwę CemTie w końcówkę pistoletu.

 7. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie.

 8. Wykończyć końcówkę otworu.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. kotwy CemTie instalować w odstępach pionowych 450 mm,

 2. kotwy powinny być zamocowane w ścianie za na odcinku minimum 500 mm poza pęknięciem,

 3. kotwy powinny być zainstalowane w środkowej części przekroju ściany,

 4. jeśli pęknięcia występują na obydwu elewacjach rozważyć użycie prętów HeliBar dookoła narożnika,

 5. jeśli w powyższej sytuacji zakładamy tylko kotwy CemTie powinny być one ułożone naprzemiennie.


Naprawa pęknięć przy połączeniach w murach pełnych i warstwowych


 1. Wyciąć szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość i długość w określonych odstępach pionowych.

 2. Wyczyścić szczeliny i spłukać dokładnie wodą.

 3. Wstrzyknąć warstwę zaprawy HeliBond w głąb szczeliny na grubość 15 mm.

 4. Wepchnąć pręt HeliBar w zaprawę uzyskując dobre, równe pokrycie.

 5. Nałożyć kolejną warstwę zaprawy i wepchnąć ją szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.

 6. Zwilżać okresowo.

 7. Uzupełnić wypełnienie spoiny niekurczliwą zaprawą.


UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

 1. głębokość szczeliny wynosi 35 –45 mm,(plus grubość tynku)

 2. pionowe odstępy między kolejnymi prętami wynoszą 450 mm (6 warstw cegieł),

 3. pręt HeliBar powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pęknięcia.