Naprawa pkni lokalnych


 1. W poziomych warstwach zaprawy wyci szczeliny w wymaganych odstpach i na okrelon gboko.

 2. Wyczyci szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska wod.

 3. Do koca szczeliny wprowadzi zapraw HeliBond o gruboci ok. 10 mm.

 4. Wepchn prt HeliBar w zapraw w celu uzyskania rwnej otuliny.

 5. Wprowadzi nastpn warstw zaprawy cementowej pozostawiajc ok. 10 mm w celu pniejszego uzupenienia wypenienia spoiny zapraw odpowiadajc zaprawie stosowanej w pozostaych spoinach obiektu.

 6. Wyrwna powierzchni spoiny.

 7. Zwila spoin co pewien czas.

 8. Uzupeni wypenienie szczeliny odpowiedni zapraw.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. Gboko szczeliny 35 do 40 mm plus grubo tynku.

 2. HeliBar co najmniej na dugo 500 mm poza szczelin.

 3. Pionowy rozstaw prtw 450 mm (6 warstw cegy).

 4. W przypadku pknicia w odlegoci mniejszej ni 500 mm od naroa budynku (rys. A) HeliBar powinien by prowadzony min 100mm wok naroa i zosta zamocowany w przylegajcej cianie.

 5. W przypadku pknicia w odlegoci mniejszej ni 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien by zagity i zamocowany w ocieu.

Naprawa pkni w murach warstwowych blisko naroy


 1. Wyku lub wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych.

 2. Wyczyci szczeliny i spuka wod.

 3. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond w gb szczeliny.

 4. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 5. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 6. Zwila okresowo.

 7. Wypeni ewentualne nierwnoci pozostawiajc gotowym do wykoczenia.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny wynosi 25 mm,

 2. pionowe odstpy midzy kolejnymi prtami wynosz 450 mm (6 warstw cegie),

 3. prt HeliBar powinien by zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pknicia,

 4. jeli pknicie wystpuje w odlegoci 300 mm lub mniejszej od naroa prt powinien by zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegej cianie.

Naprawa pkni w pobliu naroy cian

naprawa murw warstwowych za pomoc kotew CemTie 1. Ustali i zaznaczy pooenie otworw na zewntrznej stronie ciany.

 2. Wywierci otwr pilotaowy o rednicy 12 mm (13-14 mm zalenie od materiau) w cianie zewntrznej na wymagan gboko.

 3. Wyczyci otwr i dokadnie wypuka wod.

 4. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet.

 5. Wymaganej dugoci kocwk przeduajc o rednicy 12 mm zaoy na pistolet. Pompowa zapraw a wypeni kocwk.

 6. Wkrci odpowiedniej dugoci kotw CemTie w kocwk pistoletu.

 7. Woy kocwk na pen gboko do otworu i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotw CemTie.

 8. Wykoczy kocwk otworu.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. kotwy CemTie instalowa w odstpach pionowych 450 mm,

 2. kotwy powinny by zamocowane w cianie na odcinku minimum 500 mm poza pkniciem,

 3. kotwy powinny by zainstalowane w rodkowej czci przekroju ciany,

 4. jeli pknicia wystpuj na obydwu elewacjach rozway uycie prtw HeliBar dookoa naronika,

 5. jeli w powyszej sytuacji zakadamy tylko kotwy CemTie powinny by one uoone naprzemiennie.

Naprawa pkni lokalnych w murach penych


 1. Wyci szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstpach i na okrelon gboko. W przypadku cicia w spoinach naley usun zapraw na caej gruboci spoiny.

 2. Wyczyci szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska wod.

 3. Do koca szczeliny wprowadzi zapraw HeliBond o gruboci ok. 15 mm.

 4. Wepchn prt HeliBar w zapraw w celu uzyskania rwnej otuliny.

 5. Wprowadzi nastpn warstw zaprawy cementowej pozostawiajc ok. 15 mm w celu pniejszego uzupenienia wypenienia spoiny zapraw odpowiadajc zaprawie stosowanej w pozostaych spoinach obiektu.

 6. Wyrwna powierzchni spoiny.

 7. Zwila spoin co pewien czas.

 8. Uzupeni wypenienie szczeliny odpowiedni zapraw.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. Gboko szczeliny 35 do 40 mm plus grubo tynku (plus grubo tynku)

 2. HeliBar co najmniej na dugo 500 mm poza szczelin.

 3. Pionowy rozstaw prtw 450 mm (6 warstw cegy).

 4. W przypadku pknicia w odlegoci mniejszej ni 500 mm od naroa budynku (rys. A) HeliBar powinien by prowadzony min 100mm wok naroa i zosta zamocowany w przylegajcej cianie.

 5. W przypadku pknicia w odlegoci mniejszej ni 500 mm od otworu (rys. B) HeliBar powinien by zagity i zamocowany w ocieu.

Naprawa pkni – zszywanie krzyowe murw penych 1. Wywierci otwory o rednicach 13 – 14 mm pod wymaganym ktem na okrelon gboko.

 2. Wyczyci odkurzaczem otwory i dokadnie zmoczy wod - kontynuowa do momentu gdy woda wypywajca z otworu bdzie czysta.

 3. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pojemnik pistoletu.

 4. Naoy na pistolet kocwk przeduajc o rednicy 12 mm i pompowa zapraw do momentu jej wypenienia.

 5. Odpowiedniej dugoci CemTie wkrci w kocwk pistoletu.

 6. Wsadzi kocwk w otwr na pen gboko i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie prta wraz z zapraw.

 7. Wypeni kocwki otworw pozostawiajc gotowymi do wykoczenia.


UWAGI.

Metoda ta jest zazwyczaj uywana do naprawy pkni w murach penych otynkowanych gdzie trudno jest ukry napraw (np. tynk z obrzutk kamienn)

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. prty CemTie instaluje si prostopadle do powierzchni pknicia (np. poziomo w przypadku pkni pionowych i pionowo w przypadku pkni poziomych),

 2. prt CemTie powinien zaczyna si minimalnie w odlegoci 225 mm od pknicia,

 3. kt wiercenia powinien by tak dobrany aby prt przechodzi przez pknicie w rodkowej czci muru,

 4. prty powinny by instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pknicia w odstpach 225 mm mierzonych wzdu pknicia.

Naprawa pkni w murach penych blisko naroy


 1. Wyku lub wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych.

 2. Wyczyci szczeliny i spuka dokadnie wod.

 3. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond w gb szczeliny.

 4. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 5. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 6. Zwila okresowo.

 7. Wypeni ewentualne nierwnoci pozostawiajc gotowym do wykoczenia.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny wynosi 35 mm,

 2. pionowe odstpy midzy kolejnymi prtami wynosz 450 mm (6 warstw cegie),

 3. prt HeliBar powinien by zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pknicia,

 4. jeli pknicie wystpuje w odlegoci 300 mm lub mniejszej od naroa prt powinien by zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegej cianie.

Naprawa pkni w pobliu naroy cian

naprawa murw penych za pomoc kotew CemTie


 1. Ustali i zaznaczy pooenie otworw na zewntrznej cianie.

 2. Wywierci otwr pilotaowy o rednicy 12 mm (13-14 mm zalenie od materiau) w cianie zewntrznej na wymagan gboko.

 3. Wyczyci otwr i dokadnie wypuka wod.

 4. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet.

 5. Wymaganej dugoci kocwk przeduajc o rednicy 12 mm zaoy na pistolet. Pompowa zapraw a wypeni kocwk.

 6. Wkrci odpowiedniej dugoci kotw CemTie w kocwk pistoletu.

 7. Woy kocwk na pen gboko do otworu i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotw CemTie.

 8. Wykoczy kocwk otworu.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. kotwy CemTie instalowa w odstpach pionowych 450 mm,

 2. kotwy powinny by zamocowane w cianie za na odcinku minimum 500 mm poza pkniciem,

 3. kotwy powinny by zainstalowane w rodkowej czci przekroju ciany,

 4. jeli pknicia wystpuj na obydwu elewacjach rozway uycie prtw HeliBar dookoa naronika,

 5. jeli w powyszej sytuacji zakadamy tylko kotwy CemTie powinny by one uoone naprzemiennie.


Naprawa pkni przy poczeniach w murach penych i warstwowych


 1. Wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych.

 2. Wyczyci szczeliny i spuka dokadnie wod.

 3. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond w gb szczeliny na grubo 15 mm.

 4. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 5. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 6. Zwila okresowo.

 7. Uzupeni wypenienie spoiny niekurczliw zapraw.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny wynosi 35 –45 mm,(plus grubo tynku)

 2. pionowe odstpy midzy kolejnymi prtami wynosz 450 mm (6 warstw cegie),

 3. prt HeliBar powinien by zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach pknicia.