Naprawa zniszczonych nadproy w murach warstwowych


 1. Wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych. Usun zapraw na caej gruboci.

 2. Wyczyci szczeliny i spuka wod.

 3. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 15 mm (w przyblieniu) w gb szczeliny.

 4. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 5. Naoy drug warstw zaprawy HeliBond (okoo 10 mm gruboci) na poprzedni.

 6. Wepchn drugi prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre pokrycie.

 7. Wprowadzi kolejn warstw zaprawy i dopchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 8. Zwila okresowo.

 9. Uzupeni wypenienie spoiny niekurczliw zapraw.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. Gboko szczeliny powinna wynosi od 45 do 55 mm (plus grubo tynku)

 2. Prty HeliBar powinny wystawa poza otwr na minimum 500 mm po kadej stronie,

 3. Jeli odcinki prta maj by poczone w jeden dugi stosowa czenie na zakadk 500 mm.

 4. Maksymalny rozstaw poziomw 900 mm (12 warstw cegie)


Naprawa zniszczonych nadproy prostych

 1. Wyku lub wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych. Wyczyci szczeliny i spuka dokadnie wod.

 2. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 10 mm (w przyblieniu) w gb grnej szczeliny. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 3. Naoy drug warstw zaprawy HeliBond (okoo 10 mm gruboci) na poprzedni. Wepchn drugi prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre pokrycie.

 4. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 5. Zaznaczy usytuowanie otworw od spodu nadproa. Wywier otwory pilotaowe o rednicy 12 mm (w zalenoci od materiau ciany moe by 13 – 14 mm) pod wymaganym ktem na odpowiedni gboko. Kt powinien by tak dobrany aby otwory przechodziy za dolnymi prtami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast gboko tak aby prt wchodzi przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

 6. Oczyci otwory i spuka wod. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet.

 7. Naoy na pistolet kocwk przeduajc o rednicy 12 mm i pompowa zapraw do momentu jej wypenienia. Odpowiedniej dugoci CemTie wkrci w kocwk pistoletu.

 8. Wsadzi kocwk w otwr na pen gboko i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie prta wraz z zapraw. Wypeni kocwki otworw pozostawiajc gotowymi do wykoczenia.

 9. Zainstalowa dolne prty HeliBar jak w punktach 2 – 4.

 10. Zwila okresowo.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

 2. jeli odcinki prta maj by poczone stosowa czenie na zakadk 500 mm,

 3. dolne i grne wzmocnienia powinny by usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odlego odpowiada 12 warstwom cegie (okoo 0,9 m).


Naprawa zniszczonych nadproy wzmocnionych paskownikami


 1. Wyku lub wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych. Wyczyci szczeliny i spuka dokadnie wod.

 2. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 10 mm (w przyblieniu) w gb grnej szczeliny. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 3. Naoy drug warstw zaprawy HeliBond (okoo 10 mm gruboci) na poprzedni. Wepchn drugi prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre pokrycie.

 4. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 5. Zaznaczy usytuowanie otworw od spodu nadproa. Wywier otwory pilotaowe o rednicy 6 mm pod wymaganym ktem na odpowiedni gboko. Kt powinien by tak dobrany aby otwory przechodziy za dolnymi prtami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast gboko tak aby prt wchodzi przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

 6. Zainstalowa dolne prty HeliBar jak w punktach 2 – 4.

 7. Zwila okresowo.

 8. Kiedy zaprawa wyschnie (zazwyczaj 7 dni) paskownik moe zosta usunity. Moe to zosta osignite poprzez wycicie spoiny z paskownikiem lub rozebranie dolnej warstwy cegie i rczne usunicie paskownika. Jeli warstwa cegie zostaa zdjta cegy powinny zosta wbudowane w poprzednim porzdku aby wywiercone uprzednio otwory pasoway.

 9. Zainstalowa kotwy DryFix w uprzednio wywierconych otworach aby utrzymyway doln warstw cegie.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

 2. prty HeliBar powinny wystawa po 500 mm poza usuwany paskownik z kadej strony,

 3. jeli odcinki prta maj by poczone stosowa czenie na zakadk 500 mm,

 4. dolne i grne wzmocnienia powinny by usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odlego odpowiada 12 warstwom cegie (okoo 0,9 m).


Naprawa zniszczonych nadproy wzmocnionych klamrami


 1. Wyku lub wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych. Wyczyci szczeliny i spuka dokadnie wod.

 2. Zaznaczy miejsca zamocowania kotew DryFix na dolnej powierzchni nadproa. Wywierci otwory o rednicy 6 mm pod odpowiednim ktem o odpowiedniej gbokoci. Zainstalowane kotwy powinny przechodzi za dolnymi prtami HeliBar i wchodzi na gboko min. 50 mm w mur nad nimi.

 3. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 10 mm (w przyblieniu) w gb grnej szczeliny. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 4. Naoy drug warstw zaprawy HeliBond (okoo 10 mm gruboci) na poprzedni. Wepchn drugi prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre pokrycie.

 5. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 6. Zamocowa kotwy DryFix w wywierconych wczeniej otworach aby wzmocni dwie dolne warstwy cegy.

 7. Zainstalowa dolne prty HeliBar jak w punktach 2 – 4.

 8. Zwila okresowo.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

 2. prty HeliBar powinny wystawa po 500 mm poza usuwany paskownik z kadej strony,

 3. jeli odcinki prta maj by poczone stosowa czenie na zakadk 500 mm,

 4. dolne i grne wzmocnienia powinny by usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odlego odpowiada 12 warstwom cegie (okoo 0,9 m).


Naprawa zniszczonych nadproy wzmocnionych klamrami


 1. Wyku lub wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych. Wyczyci szczeliny i spuka dokadnie wod.

 2. Zaznaczy miejsca zamocowania kotew DryFix na dolnej powierzchni nadproa. Wywierci otwory o rednicy 6 mm pod odpowiednim ktem o odpowiedniej gbokoci.

 3. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 10 mm (w przyblieniu) w gb grnej szczeliny. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 4. Naoy drug warstw zaprawy HeliBond (okoo 10 mm gruboci) na poprzedni. Wepchn drugi prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre pokrycie.

 5. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 6. Zamocowa kotwy DryFix w wywierconych wczeniej otworach aby przytwierdzi doln warstw cegie do wewntrznej warstwy.

 7. Zainstalowa dolne prty HeliBar jak w punktach 2 – 4.

 8. Zwila okresowo.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

 2. prty HeliBar powinny wystawa po 500 mm poza usuwany paskownik z kadej strony,

 3. jeli odcinki prta maj by poczone stosowa czenie na zakadk 500 mm,

 4. dolne i grne wzmocnienia powinny by usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odlego odpowiada 12 warstwom cegie (okoo 0,9 m).


Naprawa uszkodzonych nadproy w murach z cegy penej


 1. Wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych. Usun zapraw na caej gruboci.

 2. Wyczyci szczeliny i spuka wod.

 3. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 15 mm (w przyblieniu) w gb szczeliny.

 4. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 5. Naoy drug warstw zaprawy HeliBond (okoo 10 mm gruboci) na poprzedni.

 6. Wepchn drugi prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre pokrycie.

 7. Wprowadzi kolejn warstw zaprawy i dopchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 8. Zwila okresowo.

 9. Uzupeni wypenienie spoiny niekurczliw zapraw.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny powinna wynosi od 45 do 55 mm (plus grubo tynku)

 2. prty HeliBar powinny wystawa poza otwr na minimum 500 mm po kadej stronie,

 3. jeli odcinki prta maj by poczone w jeden dugi stosowa czenie na zakadk 500 mm.

 4. maksymalny rozstaw poziomw 900 mm (12 warstw cegie)


Naprawa zniszczonych nadproy ukowych


 1. Wyci szczeliny w poziomych spoinach na wymagan gboko i dugo w okrelonych odstpach pionowych. Wyczyci szczeliny i spuka dokadnie wod.

 2. Wstrzykn warstw zaprawy HeliBond o gruboci 15 mm (w przyblieniu) w gb grnej szczeliny. Wepchn prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre, rwne pokrycie.

 3. Naoy drug warstw zaprawy HeliBond (okoo 15 mm gruboci) na poprzedni. Wepchn drugi prt HeliBar w zapraw uzyskujc dobre pokrycie.

 4. Naoy kolejn warstw zaprawy i wepchn j szpachelk w gb spoiny przykrywajc odkryte powierzchnie prta.

 5. Zaznaczy usytuowanie otworw od spodu nadproa. Wywier otwory pilotaowe o rednicy 14 mm (w zalenoci od materiau ciany moe by 16 mm) pod wymaganym ktem na odpowiedni gboko. Kt powinien by tak dobrany aby otwory przechodziy za dolnymi prtami HeliBar (po ich zainstalowaniu), natomiast gboko tak aby prt wchodzi przynajmniej 50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)

 6. Oczyci otwory i spuka wod. Wymiesza zapraw HeliBond i napeni pistolet.

 7. Naoy na pistolet kocwk przeduajc o rednicy 12 mm i pompowa zapraw do momentu jej wypenienia. Odpowiedniej dugoci CemTie wkrci w kocwk pistoletu.

 8. Wsadzi kocwk w otwr na pen gboko i pompowa zapraw. Cinienie spowoduje wypychanie prta wraz z zapraw. Wypeni kocwki otworw pozostawiajc gotowymi do wykoczenia.

 9. Zainstalowa dolne prty HeliBar jak w punktach 2 – 4.

 10. Zwila okresowo.


UWAGI.

Jeli nie sprecyzowano inaczej przyjmowa ponisze zasady:

 1. gboko szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubo tynku)

 2. jeli odcinki prta maj by poczone stosowa czenie na zakadk 500 mm,

 3. dolne i grne wzmocnienia powinny by usytuowane jak najdalej od siebie - maksymalna odlego odpowiada 12 warstwom cegie (okoo 0,9 m).